Công chứng hợp đồng ủy quyền là văn bản công chứng thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định. Khoản 1 điều 142 BLDS quy định: “Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện”.

cong-chung-uy-quyen
Công chứng ủy quyền

Công chứng ủy quyền
Văn phòng công chứng Asean thực hiện dịch vụ công chứng ủy quyền các giao dịch sau:

  •  Công chứng ủy quyền về bất động sản: Công chứng ủy quyền mua bán nhà đất, tặng cho nhà đất ( ủy quyền có yếu tố định đoạt ); Công chứng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà đất, ủy quyền cho thuê nhà đất.
  • Công chứng ủy quyền về thừa kế: Công chứng ủy quyền khai nhận thừa kế, ủy quyền phân chia di sản thừa kế…
  •  Công chứng ủy quyền tham gia tranh tụng tại tòa án
  • Công chứng ủy quyền mua bán xe ô tô
  •  Công chứng ủy quyền giao dịch chứng khoán
  •  Công chứng ủy quyền thực hiện các công việc khác…
  • Văn phòng công chứng Asean thực hiện công chứng ủy quyền theo đúng trình tự pháp luật. Các mức phí và thù lao công chứng theo quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại Trụ sở Văn phòng. Ngoài ra, văn phòng công chứng Asean hỗ trợ các dịch vụ công chứng ủy quyền tại nhà, tại bệnh viện, trại giáo dưỡng, trại giam… cho người yêu cầu công chứng theo quy định của pháp luật.