Dịch thuật Asean

Dự án 800 trang tiếng anh cho Bộ Nông nghiệp

Dự án Quản lý Chăn nuôi  Gia súc  Theo Dự án  dự án LIFSAP Nghệ An (5 năm)

Khối lượng công việc: 800 Trang
Thời gian hoàn thành: 15 ngày

 Sau 5 năm thực hiện, Nghệ An đã xây dựng được 4 vùng thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) với 30 nhóm gồm 599 hộ thành viên nằm trong vùng GAHP tại 10 xã thuộc 4 huyện Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn và Nghi Lộc.
 
Thực phẩm tươi sống tại các chợ đảm bảo an toàn thực phẩm

Dự án LIFSAP Nghệ An đã góp phần tác động vào ngành chăn nuôi của tỉnh. Vì thế, dự án đã được UBND tỉnh đánh giá cao và coi đây là hướng đi, là mô hình tổ chức chăn nuôi nông hộ tốt nhất làm cơ sở để vận dụng ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững có hiệu quả, nâng cao giá trị…

 

 

×