Tag Archives: markets

Dự án Dịch Tài liệu kỹ thuật cho tập đoàn Canon

Tháng 8/2015 123 Translation  hoàn thành 1000 Trang tài liệu kỹ thuật cho tập đoàn Canon( Đại diện Công ty TNHH Canon...

Dịch Hợp Đồng kinh tế 100 nghìn cho tập đoàn Posco

Dịch thuật Tận Tâm đã thực hiện việc dịch thuật bộ tiêu chuẩn hợp đồng và khiếu nại cho POSCO VIETNAM...