Tag Archives: strategic

Dịch Hợp Đồng kinh tế 100 nghìn cho tập đoàn Posco

Dịch thuật Tận Tâm đã thực hiện việc dịch thuật bộ tiêu chuẩn hợp đồng và khiếu nại cho POSCO VIETNAM...

Dự án 800 trang tiếng anh cho Bộ Nông nghiệp

Dự án Quản lý Chăn nuôi  Gia súc  Theo Dự án  dự án LIFSAP Nghệ An (5 năm) Khối lượng công việc:...

Compellingly administrate vertical strategic theme areas

Collaboratively grow bricks-and-clicks outsourcing and vertical leadership skills. Professionally deploy diverse results without strategic value. Continually revolutionize 24/365 e-business before...