Việc càng ngày càng nhiều công ty nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam làm cho nhu cầu dịch hợp đồng tiếng Anh và ngược lại cũng dần tăng lên. Nhận thấy nhu cầu tham khảo mẫu dịch hợp đồng tiếng Anh, Asean xin chia sẻ đến mọi người một mẫu dịch dưới đây.

1. Phần dịch Tiếng Việt

Để việc tham khảo mẫu dịch hợp đồng tiếng Anh thuận tiện Asean xin cung cấp cho các bạn 1 bản tiếng Việt và 1 bản tiếng Anh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số APPRO-02MV-117

Ngày: 8/11/2002

Hợp đồng này được làm giữa các bên sau đây:

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VÀ XÂY DỰNG HỒNG BÀNG

 

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện: Mr. A – Giám đốc

Sau đây gọi là bên mua

A-PRO METAL CORPORATION

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài khoản:

 

Đại diện: Mr. B – Chủ tịch

Sau đây gọi là bên bán

Hợp đồng này được lập tại Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 08/11/2002 giữa A-PRO METAL CORP, được tổ chức và hoạt động tồn tại theo luật pháp Korea ( sau đây gọi là bên bán) và công ty CNTT và Xây dựng Hồng Bàng ( VISDEMCO) được tổ chức, hoạt động và tồn tại theo pháp luật Việt Nam ( sau đây gọi là bên mua)

Chứng nhận:

Bên bán : bán sản phẩm ( sẽ được xác định sau ) và

Bên mua: mua sản phẩm sẽ được nêu chi tiết trong phụ lục I

Hai bên sau khi xem xét lợi ích của mình đồng ý những điều khoản sau:

Điều 1: Hàng hoá – Quy cách – Số lượng – Giá cả – Giá trị tiền và nhận hàng

Sản phẩm sẽ được mô tả chi tiết trong phần phụ lục nêu rõ hàng hoá, giá cả, số lượng và các chi tiết tạo nên các sản phẩm của Hợp đồng này

Người nhận hàng được chỉ định bởi bên Mua là Công ty CNTT và xây dựng Hồng Bàng

Điều 2: Điều khoản thanh toán

Người hưởng lợi : A-PRO METAL CORPORATION

………………………………

Tel

Fax

Ngân hàng thông báo: KOREA EXCHANGE BANK MOKDONG BRANCH

2.1 LC có thể được trả ngay tại nước người hưởng lợi khi xuất trình những chứng từ xếp hàng sau:

  1. chứng từ tài liệu yêu cầu để giao dịch:

– Bộ đầy đủ của vận đơn gốc sạch đã xếp hàng lên tàu ghi “ Cước trả trước” được phát hành để thực hiện lệnh của Ngân hàng phát hành và thông báo cho người yêu cầu

– 3/3 hoá đơn thương mại đã ký dựa trên trọng lượng thực do bên Bán phát hành.

_ 01 bản gốc hoặc hoặc 01 bản copy giấy chứng nhận về số lượng , do NKKK cấp tại cảng xếp hàng.

– Trong vòng 01 ngày sau khi xếp hàng, bên bán sẽ thông báo cho bên Mua và ngân hàng phát hành những thông số cơ bản bằng Fax: ngày tàu khởi hành, ngày tàu dự kiến đến, trọng lượng thực/tịnh. số vận đơn và ngày kí vận đơn, hàng hoá, tổng giá trị tiền, tên , tuổi và quốc tịch tàu, đại lý tàu biển tại Hải Phòng, giá trị hoá đơn và số LC

– Giấy chứng nhận của người hưởng lợi xác nhận rằng 01 bộ chứng từ không chuyển nhượng sẽ được gửi trực tiếp cho người nhập khẩu bằng chuyển phát nhanh 05 ngày sau khi xếp hàng.

Chú ý:

_ LC phải được mở trong vòng 03 ngày sau ngày ký hợp đồng.

– Chứng từ bên thứ ba được chấp nhận.

– Vận đơn hợp đồng thuê tàu chấp nhận.

– Tất cả các chi phí ngân hàng ngoài Việt Nam do bên Bán chịu, các chi phí ngân hàng bên trong Việt Nam do bên mua chịu. Chi phí sửa đổi LC do bên yêu cầu sửa đổi chịu trừ khi LC mở không phù hợp với Hợp đồng.

Điều 3: Xếp hàng

3.1 Cảng đến : Cảng Hải Phòng, Việt Nam

3.2 Chuyển tải từng phần: Không được phép

3.3 Giao hàng từng phần: Không được phép

3.4 Cảng xếp : Bất kỳ cảng nào tại Nhật

3.5 Ngày xếp hàng: Muộn nhất 15/12/2002

3.6 Bên Mua phải thu xếp cẩu tại cảng dỡ.

Điều 4: Thông báo xếp hàng

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi hoàn thành việc xếp hàng bên Bán sẽ thông báo cho bên Mua và người nhận hàng do bên Mua theo thông báo xếp hàng bằng Fax.

Điều 5: Bất khả kháng

Trong trường hợp việc thực hiện Hợp đồng bị đình lại, trì hoãn do ảnh hưởng hoặc 1 phần bị ảnh hưởng của chiến tranh.,bạo loạn, đình công, hoặc các tranh chấp lao động, hoả hoạn, lụt bão hoặc bất cứ nguyên nhân nào gây lên bên ngoài ý muốn của hai bên thì hai bên sẽ không bị ràng buộc trách nhiệm đối với hợp đồng hoặc bất cứ phần nào của hợp đồng này

Điều 6 :Bảo hiểm

Bên mua sẽ mua bảo hiểm rủi ro thiếu hụt . Bên giám định sẽ do công ty Bảo hiểm chỉ định.

Điều 7 : Giám định

Bên mua có thể mời NKKK đê giám định quy cách hàng hoá. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về quy cách hàng hoá, báo cáo giám định của NKKK sẽ là kết quả cuối cùng . Phí giám định do bên mua trả.

Điều 8 : Trọng tài

Trong trường hợp có tranh chấp hai bên không thể giải quyết bằng thương lượng hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hợp đồng này trong vòng 80 ngày sẽ được chuyển đến Trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Trọng tài là phán quyết cuối cùng hai bên chấp nhận, mọi chi phí sẽ do bên thua thanh toán.

Điều 9: Nguyên bản

Hợp đồng này tạo lập hợp đồng nguyên bản giữa hai bên và thay thế tất cả các giao dịch trước đó, các phần thể hiện, cam kết ở hợp đồng này được lập bởi hai bên theo chủ đề của hợp đồng và không được sửa đổi trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản do các cán bộ được uỷ quyền hợp pháp hai bên chấp nhận.

Điều 10: Thông báo

Bất cứ thông báo, yêu cầu, thỏa thuận, chào hàng hoặc đòi hỏi đưa vào hợp đồng này phải được làm thành văn bản và gửi đầy đủ, được giao tận tay hoặc gửi bằng bưu điện, telex hoặc điện tín và phải được bưu điện xác nhận.

Điều 11: Sửa đổi

Hợp đồng này hai bên không được thay đổi, sửa chữa trừ khi những thay đổi, sửa chữa được làm thành văn bản và được hai bên ký xác nhận.

Hai bên cùng thỏa thuận thực hiện nghiêm túc bản hợp đồng này.

 

                               ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN MUA

 

—————————————————————————————-

2. Phần dịch hợp đồng sang Tiếng Anh

Bản dịch hợp đồng tiếng AnhMẫu dịch hợp đồng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

SALE CONTRACT. APRO-02MV-117

Date: November 8, 2002

Between: HONG BANG SHIP BUILDING INDUSTRY & CONSTRUCTION CO (VISDEMCO)

No:

Tel:

Represented by: Mr A – Director

Hereinafter called the Buyer.

 

And A–PRO CORPORATION

Add:

Tel:

Account:

Represented by Mr. B – President

Hereinafter called the Seller.

This contract was made in VIETNAM and entered into on this November 8th 2002 between APRO METAL CORP., organized and existing under the law of KOREA ( hereinafter referred to as “The Seller”) & HONG BANG SHIP BUILDING INDUSTRY & CONSTRUCTION CO ( VISDEMCO) organized and existing under the law of Vietnam ( hereinafter referred to as : The Buyer”)

WITNESSES:

Whereas, “Seller” sellers the products (to be hereinafter defined), and

Whereas, “Buyer” buys the products which shall be specified in the ADDENDUM 1

Now therefore, in consideration of mutual convenient herein contained, the parties agree as follows:

Article 1. Commodity, Specification, Quantity, Price, Amount & Consignee

The products shall be specified in the addendum showing commodities, price, quantity and specification which constitute an integral part of this contract.

The consignee appointed by the buyer is HONG BANG SHIP BUILDING INDUSTRY & CONSTRUCTION CO ( VISDEMCO)

Article 2: Terms of payment

BENEFICIARY: A-PRO METAL CORPORATION

Tel:

Fax:

ADVISING BANK: KOREA EXCHANGE BANK. MOKDONG BRANCH.

2.1 The L/C shall be payable at the country of beneficiary against the following shipping documents.

– Documents required for negotiation:

+ Full set of original Clean on Board Bill of Lading marked “Freight Prepaid” made out to the order of the issuing bank and notifying the applicant

+ 3/3 signed Commercial Invoice based on net weight issued by the Seller in triplicate

+ 01 Original & 02 copies Certificate or Origin issued by Japanese Chamber of Commerce and Industry

+ 3/3 Detailed packing list showing net/gross weight in total and total pcs.

01 original or 01 copy of Certificate of quantity, issued by NKKK at the loading port.

+ A copy of fax message advising the applicant and issuing bank of shipment particular within 03 days after shipment, including vessel ETD, ETA, net and gross weight, B/L number and date, commodity, total amount, name, nationality and age of vessel, shipping agent in HaiPhong, invoice value and L/C number

+ Beneficiary’s certificate certifying that 01 set of non-negotiable documents has been sent directly to applicant by express courier within 05 days after shipment date

Note:

+ L/C must be opened within 03 working days after signing the contract

+ Third party documents are accepted

+ Charter party B/L acceptable.

+ All banking charges outside Vietnam are for the seller’s account and all banking charges inside Vietnam are for the buyer’ account. Charges for attendance, if any, are for the account of the party who requests unless L/C is not opened in accordance with this contract.

Article 3: Shipment

3-1 Destination in Haiphong port, Vietnam

3-2 Partial shipments are not allowed.

3-3 Transshipments are not allowed.

3-4 Loading on board from any Japanese Port

3-5 Latest date of shipment: December 15, 2002.

3-6 Buyers shall arrange a crane at the discharging port.

Article 4:

Within 95 working days after completion of loading of the goods Seller shall provide the Buyer and consignee appointed by the Buyer with notice of shipment by fax.

Article 5: Force majeure

In the event that the performance of this contract is prevented or delayed, in whole or in part by war, revolution, riot, strike or other causes beyond the control of the parties hereto, then the parties shall not be liable for any default in the performance of all or part of this contract, provided that immediate notice of said delay shall perform such obligations with all due speed unless the contract is previously terminated.

Article 6: Insurance

The buyer will buy Insurance covering shortage risk. The inspection agency will be an Insurance Company.

Article 7: Arbitration

In case of disputes and the parties can not reach an amicable settlement or any claim concerning this contract within 90 days from its occurrence, the case will be transferred to International Arbitration Center of the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam for final settlement under the rules of conciliation and Arbitration will be final and all the fees and expenses incurred in the arbitration shall be borne by losing party.

Article 9: Entirely

This contract constitutes the entire contract between the parties and supersedes all previous negotiation, representation, undertakings heretofore made between the parties with respect to the subject matter, and shall not be modified except by the mutual agreement in writing by duly authorized officers of the parties here to.

Article 10: Notice

Any notice, request, consent, offer, or demand required or permitted to be given in this agreement shall be in writing and shall be sufficiently given that it should be delivered in person or sent registered airmail, telex or cable confirmed by registered airmail letter.

Article 11: Amendment

This contract is not changed, modified or amended by the parties of this contract provided that such change, modification or amendment is written and signed by both parties.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representative as the date of the first above written.

                     Signed for and on behalf of                                                                                                       Signed for and on behalf of.

 

– Hết –

Lưu ý đối với mỗi loại Hợp đồng kinh doanh khác nhau ta phải linh động điều chỉnh, bổ sung các chi tiết sao cho phù hợp với các vấn đề. Riêng các Hợp đồng dịch tiếng Anh có tính quan trọng, có giá trị cao ta nên có sự thông qua của cơ quan pháp chế hoặc các công ty Luật để đảm bảo quyền lợi, tính chính xác trong quá trình dịch và làm việc.

Xem thêm: Mẫu sổ hộ khẩu tiếng Anh

Xem thêm: Mẫu dịch chứng minh thư tiếng Anh

Xem thêm: Mẫu bằng tốt nghiệp cấp 3, trung học phổ thông tiếng Anh

Xem thêm: Dịch giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở tiếng Anh

Hãy liên lạc ngay với Dịch thuật ASEAN, đơn vị chuyên dịch thuật hợp đồng tiếng Anh để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về việc dịch các bản hợp đồng từ tiếng Anh hoặc nhiều ngôn ngữ khác. Với sự hỗ trợ của chúng tôi các bạn sẽ có được 1 bản dịch hợp đồng từ tiếng Anh ưng ý, chính xác nhất.

    Liên hệ với chúng tôi